👷‍♂️ Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu • Cira doo

👷‍♂️ Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Preduzeće CIRA doo je razvilo kulturu bezbednosti i zdravlja na radu, primenom efektivnog sistema zaštite na radu.

Cilj CIRA doo je da sve rizike svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i upravljanja rizikom u svim aktivnostima i procesima. Preduzeće je izvršilo implementaciju standarda OHSAS 18001 i ISO 45001. Cilj ovog standarda je da se osigura i održi zdravo i bezbedno radno okruženje: uklanjanjem opasnosti, redukovanjem rizika po bezbednost i zdravlje na radu; podizanjem svesti među zaposlenima, izvođačima radova, posetiocima i drugima koji mogu biti pod uticajem naših poslovnih aktivnosti.

Sva zakonska regulativa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se primenjuje u punom obimu.

Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost  preduzeća CIRA doo da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica, kroz sledeće aktivnosti:


➡️ identifikaciju opasnosti, procenu rizika i upravljanje rizikom;

➡️ utvrđivanje i održavanje dokumentovanih ciljeva u vezi sa zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu na svim radnim mestima unutar preduzeća i programa za njihovo postizanje;

➡️ zamena manje opasnim procesima, operacijama, materijalima ili manje opasnom opremom;

➡️ praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa kao i štete na opremi;

➡️ blagovremeno izveštavanje rukovodstva o problemima upravljanja rizikom i
unapređenja sistema bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih;

➡️ usaglašavanje sa odgovarajućim zakonima, propisima, kodeksima, standardima iz oblasti bezbednosti i zdravalja na radu, kao i ugovornih klauzula;

➡️ stalna obuka i usavršavanje svih osoba koje obavljaju posao upravlja bezbednosti i zdravlje na radu;

➡️ stalnu edukaciju zaposlenih, na svim radnim mestima za zdrav i bezbedan rad;

➡️ korištenje odgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitnu na radu;

➡️ vršenje redovnih lekarskih pregleda kod zaposlenih čije je radno mesto procenjeno sa povećanim rizikom.


U ostvarenju postavljene politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu očekujemo podršku svih zaposlenih u preduzeću.✅

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Izvođenje radova • CIRA doo

Izvođenje radova

Jedna od usluga kojom se bavimo je izvođenje radova mašinskih i termotehničkih instalacija. U ovom blog postu pišemo šta tačno podrazumeva ova usluga.

⚙️ Izvođenje radova je faza projekta kada se posao izvodi, a sve što je u planu projekta se stavlja u delo.

⚙️ Zakazivanje i planiranje projekta su samo početak. Najveći deo vremena i rada projekta je tokom njegovog izvođenja. Zato je izvršenje u upravljanju projektima od ključne važnosti.

⚙️ Upravljanja projektom obuhvata 4 faze:
1. pokretanje; 2. planiranje; 3. izvršenje; 4. zatvaranje.

⚙️ Faza izvršenja projekta je kada se posao završi. Vlasnici zadataka počinju sa radom, a menadžer projekta nadgleda da se ti zadaci završe na vreme, dok se tok posla nesmetano nastavlja.

⚙️ Praćenje i kontrola projekta su značajan deo ove faze, jer će se problemi uvek pojaviti i zahtevati brza prilagođavanja kako projekat napreduje.

Ceo proces izvođenja radova vodimo tačno definisanim koracima kako bi sam projekat uspešno realizovali.👷

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.

Zaštita na radu • Cira doo

Zaštita na radu

Šta je zaštita na radu i zašto je važna? Pročitajte u nastavku šta ukazuje na opasnost prilikom rada.

⚙️ Zaštita na radu je skup mera koje se sprovode radi sprečavanja uticaja štetnih faktora radnog procesa ili radnog okoliša na zdravstveno stanje radnika. Zaštita na radu je sastavni deo zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi.

⚙️ Štetni faktori mogu biti fizički, hemijski, biološki i psihički (na primer telesni i psihički napor, buka, vibracije, zračenje). Opasnost je svojstvo nekoga radnog procesa ili okoliša da može uzrokovati oštećenje zdravlja, a rizik je verovatnost da u nekom radnom procesu ili okolišu postoji moguća opasnost za nastanak povrede ili za razvoj bolesti.

⚙️ Procena rizika od oštećenja zdravlja obuhvata utvrđivanje odnosa između nivoa izloženosti štetnom faktoru i jačine patoloških promena. Na temelju takve procene donose se zakonski propisi. Procenom opasnosti utvrđuje se nivo rizika za nastanak povreda pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. 👷

Zato je važno da svi vodimo računa o ličnoj zaštiti i o zaštiti celog tima. Izbegnimo teške situacije i izborimo se sa izazovima na pravi našin.✅

CIRA doo
Grejanje i klimatizacija

📞Telefon
+381 34 720 910

Zatražite ponudu

Industrijski sistemi

Projektujemo i izvodimo montažu opreme i instalacija.

Komercijalni objekti

Moderna i energetski efikasna termotehnička rešenja.

Stambeni objekti

Veliki izbor sistema grejanja, klimatizacije i ventilacije.